لزوم افزودن دو اسیدآمینه سنتتیک وال...

با توجه به اینکه ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻧﻘﺶ موثری دارند[1]. تامین اسیدهای آمینه و پروتئین در جیره غذایی طیور درصد…